top of page
kdv-beeld2.jpeg

Wat we doen

Financiële steun

Kinderfonds Van Dusseldorp geeft financiële ondersteuning aan organisaties en instellingen voor kinderen met een beperking tot achttien jaar in de breedste zin van het woord. Het wil kinderen de kans geven tot bloei te komen en hen de mogelijkheid bieden zoveel mogelijk een zelfstandig leven te leiden.

 

Jaarlijks kent Kinderfonds van Dusseldorp ongeveer tachtig tot honderd giften toe, variërend van € 1.000,- tot € 25.000,-. Dit gebeurt op basis van goed gedocumenteerde aanvragen in ons digitale portaal. Deze worden door alle bestuursleden zorgvuldig bestudeerd en besproken.

Kinderfonds Van Dusseldorp ondersteunt bijvoorbeeld aanvragen op het gebied van pleegzorg, onderwijs en taalachterstand, ontspanning, gezondheid en sport. Het geeft ondersteuning aan de organisatie die de aanvraag doet. Donaties worden niet rechtstreeks aan de kinderen of hun ouders verstrekt.

De gehonoreerde aanvragen betreffen in de meeste gevallen projecten in Nederland. Initiatieven in het buitenland kunnen eveneens in aanmerking komen voor steun. Voorwaarde daarbij is wel dat de aanvragende organisatie in Nederland is gevestigd en dat het project gericht is op kinderen die ook naar lokale maatstaven beperkingen ondervinden.

Hier vindt u meer informatie over voorwaarden voor het aanvragen van financiële steun of het doen van een aanvraag.

Samenwerking

 

Kinderfonds Van Dusseldorp streeft naar een nauwe samenwerking met andere goede doelen fondsen die zich op dezelfde doelgroep richten, zodat grote projecten gezamenlijk ondersteund kunnen worden. Naast rechtstreekse contacten met enkele fondsen, neemt Kinderfonds Van Dusseldorp ook deel aan een periodiek overleg van een groter aantal fondsen dat zich op jongeren richten.


Met drie andere fondsen neemt Kinderfonds Van Dusseldorp deel in de ‘Samenwerkende Fondsen voor Individuele Hulpverlening aan Gehandicapten’ (SFIHG). De SFIHG verleent financiële steun aan ouders bij de aanschaf van aangepast vervoer voor hun kinderen met een fysieke beperking. Fonds Kind & Handicap draagt zorg voor de uitvoering van deze werkzaamheden (zie www.sfihg.nl).

 

Met een aantal andere fondsen draagt Kinderfonds Van Dusseldorp bij aan het project ‘Kamer voor een Kind’ van St. Ondersteuning Pleeggezinnen. In dit project wordt financiële steun gegeven aan pleegouders die iets aan hun huis moeten verbouwen om de kinderen die zij opvangen goed te kunnen huisvesten.

Sinds 2019 stelt de Stichting Dorodarte een bedrag aan Kinderfonds Van Dusseldorp beschikbaar om te gebruiken voor het verhogen van giften van Kinderfonds Van Dusseldorp die ook voldoen aan de doelstellingen van de Stichting Dorodarte.

Impact & evaluatie

Het bestuur van Kinderfonds Van Dusseldorp streeft ernaar dat de gelden die ter beschikking worden gesteld zo optimaal mogelijk voor de doelgroep worden ingezet. Daarom zullen indieners een aanvraag niet alleen uitgebreid moeten toelichten. Hen wordt ook verzocht achteraf een korte evaluatie over het project en de impact van de verstrekte gelden in te dienen.

Financiële steun
Samenwerking
Impact & evaluatie
bottom of page